AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS

Aquest Avís Legal i les Condicions Generals posades a disposició de l’usuari del festival Swingin’ Cadí, s’exposen amb caràcter permanent en aquest lloc web, permetent ser arxivades i impreses i, per tant, facilitar a l’usuari estar prèviament informat de les condicions d’accés i ús del festival Swingin’ Cadí, i de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’associació Organitzadora del festival Swingin’ Cadí.

 

We Swing Pirineu AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS

 

Aquest Avís Legal i les Condicions Generals posades a disposició de l’usuari per l’Organització del festival Swingin’ Cadí, s’exposen amb caràcter permanent en aquest lloc web, permetent ser arxivades i impreses i, per tant, facilitar a l’usuari estar prèviament informat de les condicions d’accés i ús del festival Swingin’ Cadí, i de les condicions de contractació sota les quals es prestaran els diferents serveis.

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives de l’associació Organitzadora del festival Swingin’ Cadí.

 

Associació We Swing Pirineu

NIF nº G25838491

Av. Saloria, 66, 25700, La Seu d’Urgell, Lleida

Mail: weswingpirineu@gmail.com

 

L’Associació We Swing Pirineu i els Organitzadors del festival Swingin’ Cadí, d’ara endavant El Prestador, responsables del lloc web i de l’Organització del festival, posen a disposició dels usuaris aquest document amb què pretenen donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

 

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement als usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la seva publicació al lloc web del prestador.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Això no obstant, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

01 TERMES I CONDICIONS GENERALS

El Festival Swingin’ Cadí està organitzat per l’associació amb denominació We Swing Pirineu, amb NIF núm. G25838491, amb la seu a l’av. Saloria, 66, 25700, La Seu d’Urgell, Lleida. Amb email weswingpirineu@gmail.com.

 

Totes les inscripcions seran tramitades amb l’acceptació prèvia d’aquestes condicions generals del festival que es descriuen a continuació.

 

Les condicions generals per als assistents al festival és la part essencial del contracte-registre entre l’Organització i la persona que es registra al festival Swingin’ Cadí. Si no doneu la conformitat a aquest document durant el procés de registre, i per tant no esteu d’acord amb les condicions generals, NO podreu assistir al festival.

02 MÈTODE D'INSCRIPCIÓ, PAGAMENT I POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

1- L’usuari ha d’emplenar el formulari d’inscripció de la web.

 

2- Un cop realitzat el formulari i després d’haver acceptat l’Avís Legal i les Condicions Generals, rebrà un correu electrònic automàtic, amb la confirmació de la inscripció i la tarifa corresponent. També rebrà el mètode de pagament que podrà utilitzar i les indicacions de com procedir, amb l’import a pagar.

 

3- Podrà realitzar el pagament fent una transferència bancària al compte de We Swing Pirineu.

 

4- En fer el pagament, durant les següents 72h, rebrà un correu electrònic confirmant la seva assistència al festival.

 

En cas que s’esgotin les places, els sol·licitants de registre es poden col·locar en una llista d’espera. Rebran un correu informant sobre la seva situació.

 

La forma habitual de pagament al festival Swingin’ Cadí és un sol pagament del 100% de l’import, via transferència bancària. Sent conscients de l’esforç que suposa per a certes persones fer un sol pagament del 100%, l’Organització ofereix el pagament fraccionat en dos terminis per a aquelles persones que ho necessitin. En aquest cas, heu de contactar amb l’Organització a través del correu electrònic weswingpirineu@gmail.com i es farà la gestió pertinent. Hi haurà 2 modalitats de pagament:

 

1- Totalitat del 100% de l’import després de rebre el correu de confirmació. En fer la inscripció, l’usuari rebrà un mail automàtic amb les dades corresponents per fer el pagament i tindrà 10 dies naturals per fer el pagament del 100% de l’import fent una transferència bancària.

 

Si després d’aquests 10 dies naturals el pagament no s’ha produït, la inscripció serà cancel·lada i la plaça alliberada. Un cop fet un ingrés, el prestador considera que la reserva està pagada, i no es compromet a cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i perjudicis com, per exemple, no haver permès preinscripcions posteriors a la cancel·lada , o altres.

 

2- Pagament fraccionat en 2 imports: L’usuari podrà pagar en 2 terminis amb 30 dies de diferència. Cal indicar a l’apartat *Comentaris del formulari d’inscripció, la intenció de voler fer el pagament fraccionat en 2 parts. Després que l’Organització autoritzi aquest pagament, podreu pagar el 50% del pagament fent una transferència bancària. El segon pagament s’haurà de fer transcorreguts fins a 30 dies naturals per transferència bancària. Transcorreguts 31 dies des del primer pagament, en cas de no veure el segon pagament, l’Organització donarà per cancel·lat el registre de l’usuari i serà retirat de la llista. No es tornarà el primer pagament realitzat en cas de cancel·lar-ne el registre.

 

Un cop s’ha realitzat l’ingrés de les dues parts, l’Organització del festival Swingin’ Cadí considera que la reserva està pagada, i no es compromet a cap devolució parcial ni total, per poder cobrir despeses de gestió i perjudicis com ara , no haver permès preinscripcions posteriors a la cancel·lada, o altres.

Principis generals:

1- Si es dóna el cas de no poder assistir al Festival, l’usuari afectat podrà transferir el passi a una altra persona, amb el mateix rol i nivell de la classe seleccionada. El canvi de la inscripció es produirà sense cap cost. A causa de les peculiaritats del festival, on s’inclou l’allotjament, mitja pensió, classes, activitats a la natura… la contractació dels serveis no permet canvis de nom dins del mes previ al festival Swingin’ Cadí. Per aquest motiu, el prestador concedeix com a data límit per fer els canvis de participants el 25 de juny del 2024. En qualsevol cas, tot canvi ha de ser notificat a l’Organització abans de la data esmentada, via mail a l’adreça weswingpirineu@gmail.com. Qualsevol canvi no notificat o realitzat fora de la data límit, no serà acceptat, i cap persona fora de la llista oficial de registrats serà acceptat in situ al registre del mateix dia que comenci el festival Swingin’ Cadí.

 

2- En casos d’urgències mèdiques, esdevingudes els dies previs al festival, l’Organització del Swingin’ Cadí valorarà justament la situació, amb el l’enviament previ dels justificants pertinents. Es consideren urgències mèdiques: accidents, lesions òssies i/o trencaments òssies, afeccions sobtades de gravetat i amb necessitat d’hospitalització i malalties de transmissió vírica o bacteriana que puguin posar en risc la resta de participants del festival. No es consideraran urgències mèdiques les lesions originades amb setmanes d’antelació al festival, amb pronòstic de curació proper. En aquests casos, l’usuari és responsable d’informar el prestador i sol·licitar el canvi de nom per evitar riscos de no poder assistir al mateix moment de produir-se la lesió, o bé prendre risc d’esperar que la lesió estigui recuperada per poder assistir al festival amb normalitat. En tots dos casos l’usuari és responsable d’aquesta decisió.

 

3- En casos de força major com pandèmia, epidèmia, brot, crisi, guerra, atac terrorista, vagues laborals, clima extrem, accions governamentals, etc., el prestador podria cancel·lar, posposar o modificar la naturalesa del festival, així com absoldre’s de la responsabilitat de fer una devolució completa per causes alienes al seu control. En tot cas, és possible que l’Organització retingui un percentatge de l’import pagat sota el concepte de despeses de gestió. Les despeses de gestió consisteixen a cobrir la part de les despeses ja produïdes i no recuperables durant l’any previ a la realització de l’esdeveniment. En qualsevol cas, l’Organització sempre intentarà tenir en compte opcions alternatives per reduir els danys de totes dues parts.

 

Una altra opció que el prestador ofereix als usuaris del festival en cas de cancel·lar o posposar l’esdeveniment, es tracta de transferir els passis per a la nova data de l’esdeveniment.

 

En cas que no es completin tots els nivells, és possible que el prestador de l’esdeveniment hagi de reorganitzar els grups informant per correu electrònic de qualsevol canvi i opcions alternatives.

03 CANVIS

El prestador es reserva el dret de canviar horaris, localització, professors, bandes i preus del festival i/o de les festes, i comunicar qualsevol d’aquests canvis a través de la web.

04 DANYS I PREJUDICIS

El prestador no es farà responsable de cap dany físic, o robatori/dany de pertinences que puguin ocórrer durant el festival Swingin’ Cadí.

05 SIGNATURA I ACCEPTACIÓ DE L'AVÍS LEGAL I LES CONDICIONS GENERALS

L’acceptació fent clic a l’avís legal i les condicions generals pels assistents del festival Swingin’ Cadí al formulari de registre de la web en el moment del registre, declaren que estan completament d’acord amb el contingut d’aquest document, i que obeiran totes les normes i regulacions.

06 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D'IMATGE

L’usuari, participant total o parcial del festival Swingin’ Cadí, sent major d’edat, en ple ús dels seus drets civils, declara que durant els dies de celebració de l’esdeveniment podrà ser retratat i filmat. Aquestes imatges tenen per finalitat retratar els esdeveniments del festival Swingin’ Cadí, i en cap cas no hi ha un caràcter mercantilista de cap d’aquestes imatges. L’Organització del festival Swingin’ Cadí no es fa responsable de l’ús que terceres persones o empreses alienes facin de les imatges esmentades sense autorització prèvia.

 

Per tot això, expressament l’usuari AUTORITZA la utilització de la SEVA IMATGE PERSONAL resultant del festival esmentat per a la finalitat esmentada, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l’àmbit nacional de cap país.

I per deixar-ne constància i faci efecte, l’usuari està conforme amb aquesta autorització a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. L’acceptació d’aquestes condicions generals implica l’autorització d’aquesta clàusula sobre cessió de dret d’imatges.

 

En compliment de l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades: Dret d’informació a la recollida de dades, el prestador es compromet a garantir la privadesa de les dades personals de l’usuari recollides a la seva fitxa.

 

S’informa que les Dades de Caràcter Personal recollides seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del prestador, per al tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la fitxa de l’usuari en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix el festival Swingin’ Cadí.

 

S´informa que l´usuari pot exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l´enviament d´una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l´adreça de correu electrònic weswingpirineu@gmail.com indicant clarament el dret que vol exercir.

 

El prestador es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

 

El festival Swingin’ Cadí podrà instal·lar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenats COOKIES, al vostre ordinador per tal de conèixer informació dels visitants a la seva web. En cap cas aquestes dades es tractaran de dades personals. El vostre navegador, de vegades, generarà un missatge en què si l’usuari segueix navegant al lloc web accepta les COOKIES.

07 CODI DE CONDUCTA

En cap cas no es tolerarà cap tipus de comportament violent, sexista, intimidatori, racista o excloent. Si l’usuari observa o experimenta algun comportament inadequat durant el festival, ho ha de comunicar immediatament a l’Organització de l’esdeveniment. L’Organització es compromet a tractar amb delicadesa qualsevol informe realitzat pels assistents i mantenir tots els detalls tan confidencials com sigui possible. Així mateix, l’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol persona que actuï de manera inadequada.

 

Les pautes anteriors s’apliquen a tots els assistents del festival Swingin’ Cadí, inclosos els membres del personal, els voluntaris, els professors, els músics, els jutges i els participants.

 

En acceptar l’avís legal i les condicions generals d’aquesta web, l’assistent està obligat a comportar-se en concordança amb les normes generals i amb les lleis vigents del codi penal espanyol. En cas de cometre qualsevol falta o delicte, s’ha de posar sota jurisdicció de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat espanyol.

08 ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

El prestador es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

 

Propietat intel·lectual i industrial:

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic weswingpirineu@gmail.com

09 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de les nostres activitats i serveis que conté aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús es realitzarà als Jutjats i Tribunals de Lleida.

 

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Desplaça cap amunt

Download the flier of the festival